ระบบร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าที่ของหน่วยงาน
(ระบบร้องเรียนนี้มีการคุ้มครองข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลทั่วไป)